Yaşam – Outdoorla ekip ruhu nasıl gelişir?

Kaya tırmanışı, dağ bisikleti, orienteering, trekking, kayak, paintball…

yasam-outdoorla-ekip-ruhu-nasil-gelisir-1Bunların hepsi şirketlerin çalışanlarını geliştirmek ve işyerinde ekip ruhunu artırmak için tercih ettiği doğa sporları arasında yer alıyor. Outdoor da denilen bu sporlar, krize karşın her sektörden firmalardan ilgi görmeye devam ediyor.

Kayaların arasında heyecan içinde hızlı karar vere rek, en kestirme çıkış yolunu bulmaya çalışır. Bir yandan da sürekli arkasından gelen arkadaşını göz ucuyla kolla maktadır. Ancak hızlı karar verememesi ve boşa harcadığı vakit yukarıdan sarkan çelik görünümlü halatı ıskalamasına neden olur, artık bir sonrakini beklemesi gerekir. Birkaç dakika sonraki halatı nasıl yakalayacağını çok iyi şekilde planlarken arkasındaki arkadaşıyla da deneyimini paylaşır. Nihayet kendine doğru ikinci kez sarkan ipi yakalayarak kayanın zirvesine uzan ması ise birkaç saniyesini alır. Yukarıda bekleyen diğer arkadaşlarının yanına kendine atar… Yaşasın güven!..

Bu sahne şirketlerin ça lışanlarında ekip çalışması ve motivasyon yaratmak için katılmalarını sağladıkları doğa yani outdoor eğitimleri sırasında yaşananlardan sadece biri. Doğal ve ormanlık alanda oynanan paintball (boyar top), kaya tırmanışı, dağ bisikleti, kampçılık, orienteering, trekking gibi son yıllarda Türkiye’de artan bu tarz doğal spor eğitimleri, şirketlerin çalışanlarını geliştirmelerini ve çalışanları arasında takım ruhu oluşturmalarını sağlıyor.

Outdoorla ekip ruhu nasıl gelişir?

Doğadaki koşullar genelde iş hayatına benziyor. Ekip çalışması, kararlılık, disiplin, sağ duyu ve mücadele gerektiriyor. Şirketler doğa sporlarıyla, çalışanlarına bu özellikleri kazan dırmak için krize karşın bu tarz eğitimlere ilgi gösteriyor. Katılımcılar, bu eğitimlerin iş hayatına büyük bir katkısı olduğunu söylüyor. Planlama, sorunları çözme, doğru karar verme gibi aşa maların üstesinden bir takım halinde geldikleri için, iş hayatındaki koordinasyon ve iletişim ye teneklerinin de oldukça geliştiğini vurguluyorlar.

Bu tarz eğitimler veren Teamworks fir masının eğitmenlerinden İlhan Ören, şirketlerde ekip ruhuna önem verilirken, genelde bunu li der ya da yöneticilerden beklemek gibi birey sel bir yanılgı olduğunu dile getiriyor. Ören’e göre, ekip ruhu oluşturmak, ekibin bütünü sa yesinde gerçekleşir. Ekip üyeleri arasında gu ruplaşma olabilir. Şirketlerin öncelikle ekip di namiklerini arttırıcı eğitimlerle ekip ruhu oluş turmak arasındaki bağlantıyı kavraması ge rekiyor.

Unutulmayacak Etki Bırakyor

Etkili bir ekip olmak için, ekip çalışma sı, iletişim, stratejik planlama, güven oluştur ma, değişim adaptasyonu, çatışma yönetimi ve sonuç odaklılık gibi kriterler gerekiyor. İlhan Ören, bu kriterler arasında en öne çıkanların güven eksikliği ve çatışma korkusu olduğunun altını çizerek, şunları söylüyor: “Diğerleri bu iki kriterin üzerine inşa edilen performans arttırıcı unsurlar. Bu bağlamda da kurumların çalı şanlarını daha çok bir arada tutabileceği, sos yalleşmeyi arttırıcı etkinliklere ağırlık verme si gerekir. Bunu yaparken kişilerin günlük ha yatta rahatlıkla yapabileceği uygulamalar ye rine, daha farkındalık yaratıcı etkinlikler dü zenlemek doğru bir yaklaşım.”

Outdoor eğitimlerin en büyük avantajı; ekiplerde farkındalık yaratması ve uzun süre unutulmayacak bir etki bırakması olarak gö rülüyor. Eğitimler ‘yaşayarak öğrenme’ pren sibinde tasarlanıyor. İlhan Ören, katılımcıların eğitimlerin sonunda ekip arkadaşlarına karşı oluşan önyargılarından kurtulabildiklerini vur guluyor. Böylelikle ekip arkadaşına güven, kör noktaları azaltma, yetki ve görev paylaşımı gibi konular ekipler için daha kolay hale geliyor.

Eğitimin Tam Zamanı

yasam-outdoorla-ekip-ruhu-nasil-gelisir-2Doğadaki ekip ruhu geliştirme eğitimleri genelde eylül, ekim, nisan ve mayıs aylarında yapılıyor. Havanın çok sıcak ve soğuk olmadı ğı dönemler tercih ediliyor. Peki, hangi doğa eği timinin şirketiniz ve çalışanlarınız için uygun ol duğuna nasıl karar vereceksiniz?

İlhan Ören, bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Önce ihtiyaç analizi yapılmalı. Hedef

ler doğrultusunda uygun aktivite belirlenir. Her bir aktivitenin 30 dakika ile 180 dakika aralı ğında sürdüğünü göz önünde bulundurduğu nuzda, normal bir ekip, 1 günde ortalama 6 ila 8 aktiviteye katılabilir. Eğitimde verilmesi dü şünülen hedefleri seçtiğiniz aktivitelere oran tılı bir şekilde yerleştirir ve genel akışı plan larsınız. Ekiplerin aktiviteler içinde tutumları, gözetmenler tarafından o aktivitelerle ilişkili eği tim şablonlarına yerleştirilir, eğitim sonunda bu verilerle ekip ve kişi profilleri çıkartılabilir. Bu metot eğitimin geri bildiriminde kullanılabile ceği gibi devamındaki eğitimlerde de üzerinde durulması gereken hedeflerin ortaya çıkartıl masını sağlar.”

Hangi eğitim, ne sağlıyor?

Orienteering: Orienteering yönledirme anlamına ge liyor. Bu sporu, önceden haritası çıkarılmış bir arazide, önceden yerleştirilen kontrol noktalarını, harita ve pusula yardımıyla bularak yapıyorsunuz. Ekiplere ayrılan spor cular bir noktadan diğerine ilerleyerek parkuru en kısa sürede bitirmeye çalışıyor. Strateji ve kondisyon önemli
Kaya tırmanışı: Bu spor, denge, estetik, esneklik ve gücü bir araya getiriyor. Fiziksel güç ve zekayı aynı anda kullanmak gerekiyor. Kaya tırmanışı, adrenalini yük seltiyor,  stratejik  karar  verme  yeteneğinizi  geliştiriyor.
Tarzan ipi: Ormanlık alanda, yüksek ağaçlara bağlanan sağlam halatları kullanarak uçma zevkini tatmak mümkün. Karar verme ve cesareti geliştiriyor.
Trekking: Uzun ve yorucu yürüyüş anlamına geliyor. Odaklanma, sabretme ve fiziksel gücü deneme konula rında işe yarıyor. Kişiyi fiziksel olarak geliştirip daha iyi düşünmeye  yönlendiriyor.
Kampçılık: Esas kuralı doğaya saygı duymak. Şirket çalışanları bu şekilde beraber yaşamayı ve birbirlerine say gı göstermeyi ve doğayı korumayı öğreniyor.
Kayak ve kano: Çalışanlar eş zamanlı kürek kullanmayı ve ekip çalışmasını öğreniyor.
Paintball: Boyar top anlamına geliyor. Oyunun temel kuralı karşı takımın boya atan silahından çıkan boyay la boyanan oyuncunun oyundan çıkmasına dayanıyor. Ama cınız belli bir süre içine karşı takımın kalesindeki bayrağı ele geçirmek, bir rehineyi kurtarmak, başkanınızı güvenli şekilde hedef ulaştırmak, karşı takımın tamamını elemek.

 

İSMMO Dergisi – Ayşegül EMİR